Den 9.marts 2016 blev der for første gang afholdt generalforsamling i den friskoleforening, som står bag købet af bygningerne og etableringen af Svaneke FriSkole i 2015.

Deltagere
Der var fremmødt forældre repræsenterende 69 af skolens elever. For skolekredsen deltog yderligere 3 personer.

1 – Valg af dirigent
Bestyrelsesformand Rune Holm bød velkommen og foreslog Allan Hansen som dirigent for generalforsamlingen. Valget af Allan Hansen som dirigent blev enstemmigt vedtaget.

Allan Hansen gennemgik herefter vedtægternes regler for indkaldelse til generalforsamlingen og konkluderede på denne baggrund, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

2 – Bestyrelsens årsberetning
Bestyrelsesformand Rune Holm aflagde bestyrelsens årsberetning – og kom i denne forbindelse blandt andet ind på følgende emner:

Fantastisk start

I marts 2015 var mange forældre mødt op i Frem til det første møde om etableringen af en friskole i Svaneke. Stemningen havde været fantastisk og opbakningen fra såvel forældre som øvrige borgere viste, at der var stor opbakning til etableringen af Svaneke Friskole.

Engagerede forældre

I sommerferien 2015 lavede mange forældre en kæmpe indsats med at renovere og male mange af skolens lokaler, således at skolen kunne stå flot til åbningen i august 2015. Rune Holm takkede for den flotte indsats.

Flot åbningsdag

Den 10. august åbnede Svaneke Friskole dørene til mange glade elever. Åbningsdagen blev markeret med en fest, hvor solen skinnede fra en skyfri himmel og stemningen var høj.

Fortsat god stemning

Rune Holm kunne berette, at den gode stemning fra åbningsdagen var fortsat. Børnene var glade, og der var mange henvendelser fra forældre, som havde fået anbefalet Svaneke Friskole fra andre. Skolen havde haft en god tilgang af elever, således at elevantallet ved udgangen af 2015 var oppe på 148 elever.

Innovation og kreativitet

I et stærkt samarbejde mellem forældre, lærere og bestyrelsen havde Svaneke Friskole valgt at have fokus på innovation og kreativitet i undervisningen. Det var således vurderingen, at disse kompe-tencer blev stadig mere vigtige for børnene, ligesom profilen passede godt til Svanekes image som en kreativ og nyskabende by.

Trivsel er en forudsætning for læring

Rune Holm orienterede om, at et af bestyrelsens mål var, at Svaneke Friskole skulle være kendt som en skole med læring på et højt niveau i trygge rammer. Trivsel var således en forudsætning for læring, sagde Rune Holm.

Et stærkt lærerteam

Rune Holm bemærkede, at Svaneke Friskole hele tiden skal blive bedre, men at skolen allerede var kommet langt med såvel innovation, kreativitet, læring som trivsel. Rune Holm gav skolens stærke lærerteam en stor del af æren for dette. Uden det stærke lærerteam var Svaneke Friskole ikke nået så langt på så kort tid.

Solid økonomi

Svaneke Friskole kunne også se tilbage på et økonomisk godt år. Skolen realiserede et overskud på 156.767 i sit opstartsår, hvilket var meget tilfredsstillende. Rune Holm bemærkede, at det var meget få friskoler, som kunne skabe overskud i deres første driftsår. Det gode resultat var skabt på baggrund af en effektiv økonomistyring samt ikke mindst store sponsorater og donationer. Rune Holm takkede for de flotte sponsorater og donationer.

En skole for alle

Rune Holm bemærkede, at det var meget vigtigt, at Svaneke Friskole var en skole for alle uanset indkomstforhold. Rune Holm var derfor meget glad for, at Svaneke Friskole i 2015 kunne give over kr. 250.000 i søskenderabatter, gratis medlemskab af Svaneke Idrætsklub samt tilskud til økonomisk trængte familier.

Store indtægter fra arrangementer

Rune Holm nævnte, at skolen havde sparet mange penge ved at forældre havde givet en hånd med i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver på skolen. Endvidere havde skolen tjent penge på afholdelse af fester – som eksempelvis den senest afholdte ”Svaneke Forårsfest”, hvor en række forældre med Rune Holm og Morten Krogsgaard i spidsen arrangerede en sjov fest, der gav skolen cirka kr. 50.000. Det havde i noget omfang været den samme personkreds, som havde trukket læsset til de disse arrangementer. Rune Holm påpegede, at det er vigtigt for motivationen og fællesskabs-følelsen, at alle deltog i opgaverne. Rune Holm opfordrede derfor til, at alle forældre på skift deltog i arbejdsdage og festudvalg.

Svaneke Friskole er afgørende for Svaneke

I marts 2015, da der blev talt om lukning af den daværende kommunale skole, var stemningen trist i Svaneke, erindrede Rune Holm. Der kom ingen tilflyttere, og det var svært at sælge huse i Svaneke. Med dannelsen af Svaneke Friskole vendte stemningen. Svaneke har fået mange tilflyttere, og der er kommet mangel på huse i Svaneke. Svaneke Friskole har derfor skabt en enorm værditilvækst såvel økonomisk som mentalt i Svaneke. Skolen havde vendt minus til plus i Svaneke, fastslog Rune Holm.

I forlængelse af Rune Holms årsberetning oplæste skoleleder Jesper Jørgensen den lovpligtige tilsynserklæring fra skolens tilsynsførende Susanne Engset, som grundet rejse ikke havde mulighed for at selv at være til stede på generalforsamlingen. Susanne Engsets erklæring bekræftede, at undervisningen på Svaneke Friskole overholdt alle de lovpligtige krav i henhold til skolens vedtægter samt lovgivningen om friskoler.

3 – Årsrapport
Som nævnt i bestyrelsens årsberetning under punkt 2 udviste årsrapporten et overskud på kr. 156.767. Ved indgangen til skoleåret havde der været en forventning om et underskud, men takket være de nævnte store sponsorater og donationer, elevtilgang samt effektiv økonomistyring var det lykkedes at skabe det gode overskud.

Rune Holm påpegede, at skolen havde en særdeles god likviditet med likvide beholdninger for over 1,3 millioner kroner. Endvidere havde skolen et solidt finansieringsgrundlag, idet skolen havde lånt den fulde købesummen til bygninger og inventar af en gruppe långivere på særdeles favorable vilkår. Eksempelvis var lånet rente- og afdragsfrit i 3 år, hvorefter lånet skulle afdrages over 15 år. Skolen kunne dog når som helst indfri lånet uden nogen form for omkostninger.

Rune Holm var endvidere kort inde på forventningerne til 2016, hvor der budgetteres med et overskud på niveau med 2015. Budgettet var baseret på meget forsigtige forventninger, hvorfor Rune Holm forventede, at resultatet ville blive endnu bedre – og årets to første måneder var da også forløbet bedre end budgetteret.

Rune Holm blev spurgt, hvorvidt bestyrelsen var tilfreds med, at donationer fra støtteforeningen udgjorde kr. 9.500. Rune Holm svarede, at bestyrelsen var meget glad for opbakningen fra støtteforeningen, men at det bestemt var et fokuspunkt for bestyrelsen at skaffe flere medlemmer til støtteforeningen, således at beløbet ville blive højere i de kommende år.

4 og 5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekreds og skolekreds
Dirigent Allan Hansen orienterede generalforsamlingen om, at Svaneke Friskole i henhold til vedtægterne havde to vælgende organer til bestyrelsen:

 • Forældrekredsen skulle vælge 2 bestyrelsesmedlemmer
 • Skolekredsen skulle vælge 3 bestyrelsesmedlemmer

Allan Hansen orienterede videre om, at:

 • Forældrekredsen bestod af alle forældrene til børn på skolen
 • Skolekredsen bestod af forældrekredsen med tillæg af eksterne personer, som havde meldt sig ind i skolekredsen

De fem medlemmer i den siddende bestyrelse var villige til genvalg, ligesom Kim Hansen ønskede at stille op til bestyrelsesvalget. Der var således seks kandidater til de fem pladser i bestyrelsen, hvorfor dirigent Allan Hansen konstaterede, at der var behov for en valghandling.

Valghandlingen blev indledt med, at de seks kandidater præsenterede sig selv. Rune Holm sørgede for præsentation af Sille Juul, idet Sille Juul var fraværende grundet sygdom.

Valget resulterede i, at:

 • Morten Krogsgaard og Rasmus Richter-Lund blev valgt som forældrekredsens kandidater
 • Peter Kofoed-Dam, Rune Holm samt Kim Hansen blev valgt som skolekredsens kandidater

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

 • Bestyrelsesformand Rune Holm (valgt for en 2 årig periode)
 • Næstformand Morten Krogsgaard (valgt for en 2 årig periode)
 • Kasserer Rasmus Richter-Lund (valgt for en 1 årig periode)
 • Menigt medlem Peter Kofoed-Dam (valgt for en 1 årig periode)
 • Menigt medlem Kim Hansen (valgt for en 1 årig periode)

6 – Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds
I henhold til vedtægternes § 10 stk. 5 skulle der vælges mindst to bestyrelsessuppleanter. Palle Westergaard Jørgensen og Sille Juul blev valgt uden modkandidater som suppleant for henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen.

7 – Indkomne forslag
Bestyrelsen havde fremsat ønske om at ændre vedtægterne, således at der blev indsat en ny §10 stk. 2b med følgende ordlyd:


Skolen har lånt købesummen til skolens bygninger af en gruppe långivere, herefter kaldet Långiverne. Långiverne har betinget sig repræsentation i skolens bestyrelse. Såfremt den af Långiverne udpegede repræsentant ikke bliver valgt via forældre- eller skolekredsen, udvides antallet af bestyrelsesmedlemmer til 6 medlemmer, idet Långivernes repræsentant indtræder i bestyrelsen som det sjette medlem.

Når skolen har tilbagebetalt lånet til Långiverne, ophører Långivernes ret til deltagelse i bestyrelsen, og nærværende afsnit udgår af skolens vedtægter".

Bestyrelsesformand Rune Holm anbefalede, at generalforsamlingen stemte ja til vedtægtsændringen med henvisning til:

 • Långiverne havde ydet skolen et meget favorabelt lån – eksempelvis var der rente- og afdragsfrihed i lånets første 3 år. Skolen kunne endvidere til enhver tid indfri lånet, såfremt skolen kunne finde bedre finansiering andre steder
 • Långiverne havde ydet lånet uden nogen form for stiftelsesprovision eller andre gebyrer
 • Långiverne havde ikke pant i skolens bygninger, hvilket havde sparet skolen for en omkostning på over kr. 50.000 i tinglysningsomkostning til Staten
 • Långiver havde løbet – og løb fortsat – en risiko for tab af deres lån. Långiverne havde derfor påtaget sig en stor risiko uden at få nogen reel gevinstmulighed. Derfor var det fair, at långiverne fik indsigt i skolens økonomi
 • Långiverne ville kun have 1/6-del indflydelse i bestyrelse, hvorfor långiverne ikke selvstændigt ville kunne få nogen indflydelse på skolens drift. Der var derfor ingen ”fare” ved at lade långiverne få en plads i bestyrelsen
 • Långiverne havde hidtil været repræsenteret af Rasmus Richter-Lund i bestyrelsen. Rasmus var allerede inden långivningen repræsenteret i skolens bestyrelse, da Rasmus også selv havde børn på skolen. Derfor havde långivernes forudsætning for lånet hidtil været opfyldt, men for at sikre en fremtidssikring af skolens finansieringsgrundlag, var det hensigtsmæssigt med vedtægts-ændringen
 • At skolen havde stor glæde af, at långiverne var repræsenteret i bestyrelsen, idet långiverne tilførte bestyrelsen vigtige kompetencer indenfor blandt andet finans, regnskab og økonomi-styring, hvilket havde været medvirkende til den sunde økonomi i skolen. Det var derfor på alle måder en fordel for skolen, at långiverne var repræsenteret i skolens bestyrelse

En deltager på generalforsamlingen forespurgte Rune Holm, hvorfor den ønskede vedtægtsændring ikke var blevet indarbejdet allerede i de oprindelige vedtægter. Rune Holm svarede, at lånet var ydet efter, at de oprindelige vedtægter var lavet. Der kunne have været indkaldt til en extraordinær generalforsamling inden skolens reelle start i august 2015, men Rune Holm mente, at det var mere demokratisk at vente med vedtægtsændringen til, at skolen var startet, og at alle forældre dermed havde mulighed for at være med til afgørelsen af en eventuel vedtægtsændring.

Endvidere blev Rune Holm forespurgt om, hvad alternativet til at stemme ja til vedtægtsændringen ville være. Rune Holm svarede, at bestyrelsen i givet fald måtte tage en genforhandling med långiverne, men at det som minimum måtte forventes, at långiverne ville kræve pant i skolens bygninger med den deraf følgende omkostning på minimum kr. 50.000 for skolen.

En deltager i generalforsamlingen påpegede, at der næppe kunne være tvivl om, at långiverne havde givet Svaneke Friskole en fantastisk opbakning og hjælp med lånet til køb af skolens bygninger og inventar. Deltageren mente derfor, at det både var fornuftig og rimeligt at stemme ja til vedtægtsændringen.

Der blev herefter foretaget afstemning om vedtægtsændringen. Vedtægtsændringen blev vedtaget med 66 stemmer for, 2 imod og 1 blank. Jævnfør vedtægternes §19 forudsatte en endelig vedtagelse af ændringen dog, at en efterfølgende generalforsamling også vedtog ændringen med 2/3-dels flertal. Bestyrelsen orienterede om, at bestyrelsen ville indkalde til en sådan extraordinær generalforsamling snarest muligt.

8 – Eventuelt
En deltager i generalforsamlingen mente, at der i bestyrelsens mundtlige årsberetning havde været for meget fokus på økonomi frem for læring og trivsel, hvorfor deltageren henstillede til, at bestyrelsen fremover havde øget fokus på læring og trivsel. Rasmus Richter-Lund svarede på vegne af bestyrelsen, at læring og trivsel var en del af drøftelserne på alle bestyrelsesmøder. I den skriftlige ledelsesberetning i årsrapporten, som ellers primært er talfokuseret, var bestyrelsen også inde på lærings- og trivselsmæssige forhold. Rasmus Richter-Lund kunne derfor slå helt fast, at læring og trivsel var et vigtigt fokuspunkt for bestyrelsen.

Dirigent Allan Hansen takkede herefter for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.