Indmeldelse og optagelse på Svaneke Friskole bygger på, at forældrene kan tilslutte sig skolens til enhver tid gældende værdigrundlag og målsætning som friskole. Derudover gælder at forældre og skole kan have positiv tillid og forventning til et godt samarbejde om barnets skolegang.

Indmeldelse og optagelse i 1.-9. klasse

Ansøgning om indmeldelse og optagelse af barn til 1.-9. klasse kan ske løbende. Ansøgning kan foregå via nedenstående formular, hvorefter man vil blive kontaktet af skolens leder og indkaldt til en familiesamtale.

For at blive indmeldt og opskrevet på venteliste skal der foreligge en udfyldt indmeldelsesblanket med underskrift fra både forældre og skolens leder. Lige ledes skal skolen have registeret indbetaling af indmeldingsgebyr på 100 kr.

Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke. Dette gælder også for opskrivning til 0. klasse. 

Nærmere oplysninger om aktuelle muligheder for optagelse fås ved henvendelse til skolelederen.

Optagelse forudsætter ledig plads på årgangen. Hvis klasse/årgang aktuelt er fuldtallig, vil barnet blive skrevet på venteliste. Forældre vil blive kontaktet, når der er udsigt til en ledig plads.

Optagelse bygger på en familiesamtale mellem forældre (og evt. barn) og skolelederen – og på barnets efterfølgende besøg over minimum 2 dage i klassen, hvorefter forældre og skole tager endelig stilling til optagelse.

Vær opmærksom på at du får en bekræftelse på at vi har modtaget din ansøgning!

Udfyld formular:

Barnets navn:(*)
Indtast venligst barnets navn.

Dit navn:(*)
Indtast venligst dit navn.

Din e-mail:(*)
Indtast korrekt e-mailadresse

Dit tlf. nr.:(*)
Indtast dit tlf. nr.

Angiv evt. hvornår på dagen vi bedst kan ringe til dig:
Invalid Input

Hvornår ønskes skolestart? Skriv årstal:(*)
Angiv hvilket årstal dit barn skal starte i skolen.

Hvilket klassetrin ønskes barnet optaget på?(*)
Angiv hvilket klassetrin barnet ønskes optaget på.

Indmeldelse til skolestart i 0. klasse/børnehaveklasse

haender

Skolestart foregår i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Sådan siger loven. Hvis forældre ønsker at udskyde skolestarten til det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år, skal man ansøge kommunen om godkendelse af udskydelsen. Vær opmærksom på at en skoleudsættelse kan betyde at man ikke kan fastholde sin position på listen for optagelse året efter.

Indmeldelse og opskrivelse til skolestart i børnehaveklasse foregår løbende via hjemmesiden, hvorefter man vil blive kontaktet af skolelederen. For søskendebørn gælder, at indmeldelse og ansøgning om at komme på listen til optagelse i børnehaveklasse med fortrinsret skal ske i det kalenderår, hvor barnet fylder 2 år. Sker indmeldelsen senere følger søskenebarnet den almindelige prioritering.

Skolen optager hvert år 22 elever til skolestart.

Optagelse og klassedannelse foregår efter følgende principper:

1. Søskendebørn til nuværende elever på skolen
2. Børn med bopæl i postnummer 3740
3. Tilflyttere til 3740
4. Elever i geografisk nærhed til skolen uden for 3740
5. Anciennitet (tidspunkt for opskrivelse til skolestart, det vil sige ancienniteten gælder for alle grupper)

Vi forventer, at ca 1/3 del af de 22 pladser hvert år reserveres til søskendeelever.men der kan komme udsving fra år til år.

Når barnet er optaget på listen til skolestart i børnehaveklassen, er det tillige sikret en plads på listen til SFO’en.

I starten af oktober danner skolelederen i samarbejde med børnehaveklasselederen den klasse, der skal starte til det efterfølgende skoleår. Dette foregår ud fra følgende procedure:Vi etablerer en klassedannelse med 20 elever i oktober. De børn vil have garanti for skolestart i det efterfølgende skoleår.

  • De resterende elever placeres på venteliste
  • Ca. 1. maj, det år eleven skal starte i skole, tildeles ventelistepladser op til 22 efter samme principper som ved almindelig optagelse på listen.
  • Der kan dog af pædagogiske årsager siges nej til optagelse.
  • Der gives dele timer, hvis der dispenceres op til 25 elever.

Der dispenceres kun op til 25 elever, hvis der er børn fra 3740 der endnu ikke har fået garanti for optagelse, hvis man er tilflytter til Svaneke eller det vurderes at der er væsentlige pædagogiske grunde til at optage barnet i klassen.

Selvom man er optaget på listen til 0. klasse, er man ikke sikret en plads i klassen, før klassedannelsen er afsluttet. Klassedannelsen afsluttes for de første 20 elever inden 1. december året før man skal starte. Den endelige klassedannelse med opfyldning fra ventelisten afsluttes senest 1. juli i det år man skal starte til august. Skolelederen kan vælge at klassedannelsen kan foregå tidligere og / eller afslutte klassedannelsen før 1. juli hvis der er væsentlige strukturelle eller administrative årsager hertil.

Alle forældre med børn der optages ved klassedannelsen inden 1. december vil modtage besked, herom. De forældre med børn der fortsat står på venteliste vil blive tilbudt at blive stående til eventuelle ledige pladser.

Klassekvotienter

Vi har 22 som højeste elevantal i vores klasser. Dog kan der dispenseres op til 25 elever ved følgende grunde:

  • Hvis der skal skaffes elevplads til søskende eller bonussøskende med samme bopælsadresse
  • Hvis der kommer tilflyttere til området som ønsker at benytte Svaneke Friskole
  • For at skabe bedre balance mellem kønnene
  • Hvis der er særlige pædagogiske årsager til at et barn skal tilknyttes klasse.

Venteliste

Venteliste til 0. klasse:
Hvis der er flere børn på venteliste end de 22 vi optager, sker prioriteringen efter samme principper som ved indskrivning og klassedannelse.

Venteliste til øvrige klasser:
Hvis man står på venteliste til 1.-9. klasse, sker optagele hvis der opstår ledige pladser ifølge proceduren for optagelse til 1.-9. klasse

Yderligere oplysninger

Hvis man gerne vil se skolen, inden man eventuelt indskriver sit barn, kan man altid aftale et besøg med skolens leder på telefon
61 62 18 48 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.